Contract de colaborare

I. PĂRŢILE CONTRACTULUI

Art. 1 Părţile prezentului contract sunt:
1. Asociaţia Umanitară “Ajutăm Împreună În Fiecare Zi”, având sediul social în jud. Iași, loc. Iaşi, Str. Morilor, nr. 36, construcția C1, et. 1, birou 4, având CIF 32777820, contul RO55 RZBR 0000 0600 16488918 deschis la Raiffeisen Bank, în calitate de administrator al platformei online www.ajutamimpreuna.ro.

2. Asociaţia …………………………………………….., având sediul social în jud. ………., loc. ……….., Str. ……………., nr. ………., având CIF ………………., contul ……………………………………….. deschis la ………………………. in calitate de „organizație parteneră”.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. Prezentul contract reglementează managementul donațiilor efectuate prin intermediul platformei online www.ajutamimpreuna.ro şi relațiile dintre Asociaţia Umanitară “Ajutăm împreună în fiecare zi” si organizația partenera.
Art. 3. Obiectul prezentului contract îl constituie încheierea unui parteneriat între Asociaţia Umanitară “Ajutăm Împreună În Fiecare Zi” si …………………………………………., în vederea furnizării de către aceasta din urmă a cazurilor umanitare ce necesită susţinere financiară, pentru a fi înscrise pe platforma electronică www.ajutamimpreuna.ro in vederea strângerii de donații din partea unor persoane fizice sau juridice din Romania sau din alte ţări.

III. PRINCIPII GENERALE
Art. 3 Principii generale:
a) Organizația parteneră împuternicește prin prezentul contract Asociaţia Umanitară “Ajutăm Împreună În Fiecare Zi” să primească donații prin intermediul platformei online www.ajutamimpreuna.ro în vederea strangerii de fonduri pentru cazurile identificate şi propuse de organizația parteneră.
b) Donațiile realizate de donatori nu pot fi returnate. Denunțarea unilaterala nu este permisă. Singura excepție este reprezentată de cazurile de fraudă, când donația va fi returnată posesorului cardului fraudat.
c) Asociaţia Umanitară “Ajutăm Împreună În Fiecare Zi”, se angajează să:
i. răspundă în timp optim întrebărilor sau solicitărilor de informații ale donatorilor, potențialilor donatori sau altor terțe părți.
ii. facă publice lunar, informații detaliate referitoarea la status-ul donațiilor realizate pentru fiecare caz în parte.

IV. PROCESUL DE GESTIONARE A DONAŢIILOR
Art. 4 Primirea donațiilor:
a) Donațiile primite prin intermediul platformei electronice www.ajutamimpreuna.ro sunt încasate de Asociaţia Umanitară “Ajutăm Împreună În Fiecare Zi” cu scopul de a le redistribui către cazurile umanitare publicate pe platformă, în conformitate cu indicațiile oferite de donatori.
b) Donațiile primite prin intermediul platformei electronice www.ajutamimpreuna.ro din partea donatorilor sunt colectate prin intermediul GECAD ePayment International – companie partenera, cu responsabilităţi legate de asigurarea sistemului de plăţi electronice şi virate ulterior intr-un cont unic, gestionat de Asociaţia Umanitară “Ajutăm împreună în fiecare zi”.
c) Asociaţia Umanitară “Ajutăm Împreună În Fiecare Zi” îşi rezervă dreptul de a implementa în cadrul platformei online şi a altor metode de strângere a donaţiilor, plăţi prin telefon, donaţii prin SMS etc. Procesul de gestionare a donaţiilor nu va suferi modificări ca urmare a implementării noilor metode.

Art. 5 Distribuirea donațiilor:
a) Donațiile vor fi colectate în contul AIFZ deschis la Raiffeisen Bank, iar la finalul fiecărei luni fondurile sunt transferate de AIFZ în contul atribuit fiecărui caz sau în situaţii speciale a organizaţiei partenere, conform codului introdus de donator atunci când a realizat donația. In vederea respectării principiului de transparenţă la momentul distribuirii donațiilor către contul fiecărui caz, informațiile vor fi publicate şi pe site, pe pagina fiecărui caz în parte. AIFZ va actualiza periodic pagina destinată fiecărui caz cu informații referitoare la donațiile strânse în perioada respectivă.
b) Donațiile care sunt realizate prin intermediul prezentului website ajung în proporție de 95% în conturile persoanelor pentru care dumneavoastră ați realizat donația. 5% reprezintă comisionul pe care banca şi operatorul de plăţi îl încasează din fiecare donație realizată prin intermediul serviciilor oferite de acesta.
AIFZ nu reţine la sursă nici un procent din donațiile realizate prin intermediul site-ului, costurile administrative şi de dezvoltare fiind suportate de către partenerii ACCES PROJECT INVESTMENTS şi SMD ANIMAL FOOD.

Art. 6 Raportarea donațiilor:
a) AIFZ va actualiza periodic pagina web, prin publicarea donațiilor realizate la fiecare caz în parte. Astfel fiecare donator va putea verifica dacă donația sa a fost repartizată la cazul pentru care a fost realizată. AIFZ va publica informații cu privire la fiecare donație realizată indiferent de suma donată, în situaţia in care donatorul şi-a exprimat acordul cu privire la publicarea datelor personale.
b) La finalul fiecărei luni, cazul care a strâns cele mai multe donații va fi trecut pe pagina alocată « Poveștilor de succes ». AIFZ va realiza un raport lunar în care vor fi trecute donațiile per ansamblu, pentru a avea o imagine concretă asupra sumelor strânse şi status-ul cazurilor.
c) La finalul fiecărui an AIFZ va realiza un raport anual în care vor fi centralizate toate donațiile colectate pe parcursul întregului an.

V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 7 Drepturile şi obligațiile organizației partenere:
a) Dreptul de a avea acces la raportul lunar/anual care să indice sumele primite ca donații pentru cazurile furnizate de respectiva organizație.
b) Obligația de a identifica cazul;
c) Obligația de a verifica şi analiza cazul;
d) Obligația de furniza informații şi documente referitoare la cazul ce se dorește a fi publicat pe website-ul AIFZ;
e) Organizația partenera este singura responsabilă pentru veridicitatea, corectitudinea informațiilor şi a documentelor de prezentare a cazurilor furnizate.
f) Organizațiile partenere se obligă să prezinte un raport anual cu privire la evoluția cazurilor pe o perioada de 12 luni de la momentul în care sesiunea de donații a fost închisa pentru cazul respectiv.
g) Organizațiile partenere au obligația de a furniza informații suplimentare, la solicitarea donatorilor sau din partea AIFZ în 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.
h) Organizația parteneră care a primit o donație care se dovedește a fi fost efectuată prin fraudarea cardului donator are obligația de a returna donația primită în cel mai scurt termen posibil.
i)Organizația parteneră, în cazul în care are o pagina de web şi/sau o pagina de facebook proprie funcționala, are obligația de a include în cadrul acesteia o secțiune/banner cu logo, scurtă descriere însoțită de link către www.ajutamimpreuna.ro. Conținutul secțiunii/banner-ului este pus la dispoziție de AIFZ. Organizația parteneră trebuie să solicite conținutul secțiunii/banner-ului de la AIFZ şi nu are dreptul de a realiza aceasta secțiune/banner fără aprobarea expresă a AIFZ.

Art. 8 Drepturile şi obligațiile AIFZ:
a) AIFZ are obligaţia de a publica pe site cazurile furnizate de organizaţia parteneră, de a promova şi menţine pe website respectivul caz pe o perioadă de minim 3 luni. În situaţii speciale perioada poate fi prelungită.
b) AIFZ are dreptul de a solicita informații suplimentare şi de a face verificări cu privire la cazurile care se doresc a fi publicate pe platforma www.ajutamimpreuna.ro.
c) AIFZ are toate drepturile de gestionare a platformei electronice www.ajutamimpreuna.ro.
d) AIFZ are obligația de a răspunde solicitărilor de informații suplimentare din partea organizațiilor partenere sau a donatorilor într-un termen de maxim 20 de zile lucrătoare.
e) AIFZ are obligația de a posta periodic pe site-ul propriu informații cu privire la status-ul donațiilor primite.
f) AIFZ are obligația de a posta pe site-ul propriu informații cu privire la evoluția fiecărui caz pentru care sesiunea de donații s-a încheiat.

VI. TERMENELE SI DURATA CONTRACTULUI
Art. 9 Durata contractului este pe perioadă nedeterminată.
Art. 10 Prezentul contract intră în vigoare la data afișării primului caz propus de organizația parteneră pe platforma www.ajutamimpreuna.ro.

VII. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 11 Clauzele prezentului contract pot fi modificate de AIFZ, cu acordul părţilor. Orice modificare se va realiza prin Act adiţional la prezentul contract.
Art. 12 Prezentul contract încetează prin acordul părţilor.

VIII. GENERAL
Art. 13 Prezentul contract este supus legii romane. Pentru orice neînțelegere, dispută sau litigiu decurgând din interpretarea sau executarea prezentului contract, precum şi a acordurilor care vor fi încheiate ulterior intre părți, se va încerca în prealabil o rezolvare amiabila şi, în caz de eșec, vor fi soluționate de instanța de judecată competentă.

While https://cellspyapps.org/track-my-kids-cell-phone-free we didn’t quite expect such a marketing push by apple, we didn’t expect to see any pushback about it either

Lasă un răspuns