Statut-ul AIFZ

CAPITOLUL 1. DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Asociaţia Umanitară “Ajutăm împreună în fiecare zi”, denumită în continuare „Asociaţie”, este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, cu beneficiu public, înfiinţată în temeiul OG nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare şi va funcţiona potrivit prezentului Statut. (2) Membrii fondatori (persoane fizice) care adoptă prezentul statut, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 – modificată şi completată, sunt:
1. Ghineţ Ionela – Dana;
2. Truşcă Mihai;
3. Ghineţ Marius – Vasile;
Art. 2. Asociaţia este persoană juridică română de drept privat şi va avea denumirea de Asociaţia Umanitară “Ajutăm împreună în fiecare zi” şi acronimul AIFZ, conform dovezii de disponibilitate a denumirii cu numărul 128842 din 15. 10. 2013, eliberată de către Ministerul Justiţiei şi Libertăților Cetățenești. Art. 3. Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată începând cu data înregistrării ca persoană juridică în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, conform hotărârii judecătoreşti. Modificarea duratei de funcţionare se va face cu respectarea prevederilor legii privind înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Art. 4. Sediul asociaţiei este situat în jud. Iași, loc. Iaşi, Şoseaua Voinești, nr. 17, et. 1, birou 1. Sediul poate fi mutat în orice altă locaţie, pe baza hotărârii Consiliului Director, cu respectarea prevederilor legale, privind înscrierea modificărilor în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Art. 5. Asociaţia poate deschide filiale şi în alte localități sau judeţe din ţară sau străinătate, poate stabili legături de colaborare cu organizaţii similare sau poate intra în uniuni sau federaţii, cu alte instituţii şi persoane juridice sau fizice din ţară şi străinătate, pentru îndeplinirea scopului propus.

CAPITOLUL 2. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI
Scopul asociaţiei
Art. 6. Membrii Asociaţiei Umanitare “Ajutăm împreună în fiecare zi” doresc asocierea în vederea susţinerii şi promovării de:

- Activităţi de antreprenoriat;
- Activităţi sociale şi umanitare;
- Activităţi pentru protecţia mediului înconjurător/dezvoltare durabilă;
- Soluții şi expertiză în domeniul nutriției animale.

Art. 7. În realizarea scopului pentru care a fost înfiinţată, Asociaţia are următoarele Obiective:
Obiective Principale:
•    Derularea de proiecte pentru conștientizarea rolului antreprenoriatului in societate si pentru dezvoltarea acestui concept în rândul grupului țintă;
•    Inițierea şi implementarea proiectelor, de sprijinire a grupului ţintă, pentru pregătirea personala si profesionala prin dezvoltarea cunoştinţelor, abilităţilor, capabilităţilor şi competenţelor etc. ;
•    Conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activități ce urmăresc pregătirea şi formarea profesională continuă, cat si activităţi de informare, consiliere si îndrumare în vederea sprijinirii grupului ţintă;

Grupul ţintă al proiectelor şi acţiunilor realizate de către asociaţie, pe cele 4 direcţii abordate de către asociaţie, însumează:
1. Direcţia “Antreprenoriat”:
Copii, tineri şi adulţi:
•    Preșcolari;
•    Elevi;
•    Studenţi;
•    Angajaţi din mediul urban si rural;
•    Manageri de la toate nivelurile din mediul urban si rural;
•    Personalul de conducere;
•    Întreprinzători;
•  Persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă inclusiv întreprinderi individuale, membri ai întreprinderilor familiale si persoane fizice autorizate etc. •    Emigranţi;
•    Imigranţi;

Alte categorii:
•    Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie;
•    Persoane ocupate în agricultura, inclusiv in agricultura de subzistenţă;

2. Direcţia “Socială”:
Persoane ce aparțin unor grupuri vulnerabile, precum:
•    Copii în situaţii de risc;
•    Elevii cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
•    Persoane care au părăsit timpuriu şcoala;
•    Părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii;
•    Persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
•    Persoane fără adăpost;
•    Victime ale violenţei în familie;
•    Persoane afectate de boli care le influenţează viaţa profesională şi socială (HIV/SIDA, cancer etc. );
•    Persoane care trăiesc din venitul minim garantat;
•    Persoane afectate de boli ocupaţionale;
•    Bătrâni;
•    Orfani;
•    Copii proveniţi din familii cu un venit scăzut ;
•    Persoane cu dezabilități;
•    Persoane care au fost supuse unor forme grave de violenţă psihică, fizică şi sexuală;
•    Şomeri;
•    Emigranţi;
•    Imigranţi;
•    Alte categorii de persoane vulnerabile, etc. Alte categorii:
•    Persoane inactive;
•    Persoane în căutarea unui loc de muncă;
•    Personal implicat în dezvoltarea programelor de prevenire a fenomenului de părăsire a şcolii.

3. Direcția Mediu/Dezvoltare Durabila :
•    Preșcolari;
•    Elevi;
•    Studenţi;
•    Personal implicat în dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie;
•    Persoane ocupate în agricultura, inclusiv in agricultura de subzistenţă;
•    Emigranţi;
•    Imigranţi;

4. Direcția Dezvoltare Rurala:
•  Persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă inclusiv întreprinderi individuale, membri ai întreprinderilor familiale si persoane fizice autorizate etc. •  Persoane ocupate în agricultura, inclusiv in agricultura de subzistenţă – fermieri, microferme, gospodarii ţărăneşti, cooperative, companii agricole etc. ;
•    Asociații profesionale;
•    Grupuri de acțiune locală;
•    Instituții publice şi private;
•    Angajaţi din mediul urban şi rural;
•    Manageri de la toate nivelurile din mediul urban şi rural;
•    Întreprinzători;
•    Ong-uri de profil agricol, zootehnic etc. •    Emigranţi;
•    Imigranţi;

Obiective specifice:
1. Crearea de parteneriate cu entităţi care promovează antreprenoriatul si leadership-ul, implicarea in cazuri umanitare si sociale, dezvoltarea durabila şi soluțiile privind nutriția animală;
2. Crearea de parteneriate cu diverse instituții publice şi private în vederea atingerii obiectivelor proiectelor derulate atât la nivel național cât şi internațional;
3. Dezvoltarea proiectelor centrate pe nevoile categoriilor de persoane ce fac parte din grupul ţintă;
4. Iniţierea şi dezvoltarea de programe educaţionale şi sociale;
5. Încurajarea acţiunilor de voluntariat cu caracter educaţional şi social care se identifică la nivel de scop, cu cel al asociaţiei;
6. Conceperea, promovarea şi desfăşurarea de programe educaționale formale si non-formale pentru tineri şi adulţi, în colaborare cu instituții de învățământ (grădinițe, şcoli, licee, universități), organizații non‐guvernamentale, furnizori de formare profesionala continua, furnizori de servicii de orientare, consiliere si informare, instituții publice, cu interese comune cu ale asociației;
7. Susținerea cazurilor umanitare prin strângerea de donații. 8. Conceperea, promovarea şi oferirea de soluții şi expertiză în domeniul nutriției animale.

Art. 8. (1) Asociaţia îşi asumă obligaţia de a respecta drepturile de proprietate intelectuală ale membrilor săi, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. (2) Fiecare dintre membrii asociației îşi asumă obligaţia de a respecta drepturile de proprietate intelectuală ale celorlalți membri ai asociaţiei, în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Art. 9. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Asociația îşi propune realizarea următoarelor activităţi:
1. Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de informare şi conştientizare privind oportunităţile existente în vederea încurajării antreprenoriatului;
2. Organizarea de seminarii în cadrul instituţiilor publice şi private pentru a promova cultura antreprenorială, cu accent pe oportunităţile de dezvoltare în noile domenii de ocupare;
3. Activităţi de diseminare pentru a promova antreprenoriatul din perspectiva dezvoltării durabile;
4. Sprijin pentru realizarea analizelor şi studiilor privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale în sectoare noi de activitate;
5. Dezvoltarea activităţilor de cercetare şi analiză în vederea conectării resurselor şi serviciilor existente, cu scopul de a sprijini iniţierea de noi afaceri;
6. Sprijinirea sistemelor teritoriale de servicii integrate pentru dezvoltarea afacerilor prin studii de fezabilitate, cercetări de piaţă şi analize privind cererea în mediul de afaceri;
7. Dezvoltarea schemelor de ajutoare şi stimulente pentru a sprijini demararea activităţilor unei afaceri, antreprenoriatul şi ocuparea pe cont propriu;
8. Promovarea activităţilor dedicate implementării intervenţiilor pilot privind schemele de ajutoare şi stimulente financiare, precum vouchere tehnologice şi pentru formare profesională pentru persoanele care iniţiază o afacere şi pentru întreprinzători;
9. Activităţi de formare profesională pentru a sprijini şi susţine reorganizarea IMM-urilor, în sprijinul inovaţiilor de natură tehnologică şi organizaţională, pentru dezvoltarea sectoarelor inovatoare;
10. Asistenţă acordată IMM-urilor în vederea reorganizării afacerilor şi studierii noilor structuri organizatorice;
11. Activităţi de sprijin a IMM-urilor pentru identificarea cererii de competenţe necesare pentru creşterea competitivităţii lor în raport cu piaţa de referinţă şi dinamica economiei locale;
12. Activităţi integrate cuprinzând consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor, formare profesională, activităţi de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul iniţierii afacerilor şi a ocupării pe cont propriu;
13. Activităţi de formare profesională şi asistenţă pentru crearea şi consolidarea noilor întreprinderi;
14. Asistenţă în afaceri oferită companiilor nou înfiinţate de către companiile cu experienţă sau de către experţi specializaţi, cu posibilitatea transferării poveştilor de succes şi a bunelor practici naţionale sau europene;
15. Activităţi de actualizare a calificărilor/competenţelor pentru angajaţii microîntreprinderilor şi ai IMM-urilor dedicate dobândirii de noi competenţe cu scopul de a garanta diseminarea inovării, o eficienţă organizaţională mai mare şi corelarea cu cerinţele pieţei;
16. Activităţi de formare profesională dezvoltate pentru asociaţii de IMM-uri sau clustere din sectoare/domenii specifice;
17. Activităţi de formare profesională şi consiliere/tutorat cu scopul facilitării interacţiunii între universităţi, centre de afaceri şi cercetare, cu accent pe diseminarea expertizei în tehnologiile eco-inovatoare şi transferul bunelor practici;
18. Activităţi de formare profesională în vederea dezvoltării şi consolidării noilor domenii de ocupare şi antreprenoriat (mediu, cultură, societate informaţională, servicii personale/individualizate etc. );
19. Activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, inclusiv prin intermediul proiectelor de tip start – up si spin-off;
20. Activităţi pentru consolidarea capacităţii de a dezvolta şi promova parteneriate, inclusiv în relaţie cu cerinţele pieţii interne şi transnaţionale;
21. Activităţi de sprijin pentru noile companii prin dezvoltarea parteneriatului între noile companii şi companiile consolidate, la nivel naţional sau transnaţional;
22. Implementarea măsurilor pentru crearea de servicii suplimentare noi, precum: consiliere şi asistenţă personalizată, utilizarea asistenţei informaţionale şi electronice, materiale educaţionale adecvate, adoptarea de metode de formare şi proiectarea de instrumente organizaţionale pentru a îndeplini nevoile specifice;
23. Activităţi inovatoare, interregionale şi transnaţionale în vederea promovării culturii antreprenoriale. 24. Informarea, îndrumarea şi ajutorarea membrilor asociaţiei pentru cunoaşterea şi promovarea drepturilor legale, orientarea şi integrarea socio-profesională prin activităţi informaţionale, educative şi cultural-artistice;
25. Întreţinerea de relaţii cu publicul şi grupul ţintă în sfera puterii, a legislativului şi administraţiei la nivel central sau local precum şi în sfera audio-vizualului şi presei scrise cu privire la nevoile şi problemele cu care se confruntă grupul ţintă în societate, conştientizarea opiniei publice asupra acestora;
26. Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea ideii de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
27. Implementarea şi dezvoltarea de proiecte cu surse de finanţare interne şi externe în domeniul de activitate şi în strânsă corelare cu scopul propus;
28. Promovarea, apărarea şi susţinerea respectării drepturilor şi libertăţilor omului precum şi promovarea şi apărarea drepturilor copilului;
29. Promovarea şi susţinerea familiei   – bază solidă a societăţii;
30. Strângere de fonduri pentru ajutarea şi susţinerea persoanelor ce fac parte din grupul ţintă, etc. 31. Activităţi de consiliere, cursuri de formare profesională autorizate şi neautorizate şi evaluare profesională pentru copii, tineri şi adulţi;
32. Derularea de activităţi promoţionale în vederea susţinerii sponsorizărilor;
33. Colaborarea şi organizarea de schimburi de experienţă cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
34. Colaborarea cu persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate pentru realizarea obiectivelor şi îndeplinirea misiunii asociației;
35. Dezvoltarea de programe de formare profesională şi consiliere, autorizarea şi punerea în practica a acestora;
36. Organizarea de cursuri, simpozioane, mese rotunde, spectacole artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri şi înfiinţarea de ateliere, cluburi, case de tip familial, centre de zi şi rezidenţiale, de recuperare şi îngrijire, cantine sociale etc. 37. Organizarea de  reuniuni, tabere, seminarii, excursii documentare şi turistice, concursuri şi jocuri distractive, manifestări culturale, cursuri de perfecţionare, schimburi de experienţă în domeniul socio-economic, al marketingului şi managementului cu participare internă şi internaţională;
38. Organizarea, în preajma Sărbătorilor, a unor acţiuni caritabile la centrele de copii orfani şi azilele de bătrâni, persoane aflate în dificultate etc.

CAPITOLUL 3. PATRIMONIUL INIŢIAL AL ASOCIAŢIEI ŞI VENITURILE ASOCIAŢIEI
Art. 10. Patrimoniul iniţial al asociaţiei are valoarea de 800 RON, constituită din 100 de parți, fiecare parte în valoare de câte 8 RON, incluzând bani în numerar depuşi în contul asociației de către fiecare dintre cei 3 membri fondatori, după cum urmează:

- Ghineţ Ionela Dana  – 40% in valoare de 320 RON;
- Truşcă Mihai – 30% in valoare de 240 RON;
- Ghineţ Marius Vasile – 30% in valoare de 240 RON;

Art. 11. (1) Pentru creşterea patrimoniului iniţial, asociaţia va putea desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. (2) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale, iar dividendele obţinute din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociației.

Art. 12. Veniturile asociaţiei provin din:
a)    Donaţii, sponsorizări sau bani de la persoane fizice sau juridice, private sau publice, din ţară sau străinătate;
b)    Resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
c)    Subvenţii acordate de către instituţii publice sau private, din ţară sau străinătate;
d)    Dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e)    Venituri realizate din activităţi economice directe;
f)    Dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociație;
g)    Contravaloarea prestaţiilor personalului de lucru, din care se deduc obligaţiile către prestatori şi alte obligaţii în conformitate cu legislaţia în vigoare;
h)    Ratele achitate de IMM-uri şi de alţi beneficiari ai implementărilor de tehnologii şi de proiecte cu finanţare europeană şi guvernamentală, pe perioade de timp stabilite în baza contractelor şi convenţiilor între părţi. i)    Alte venituri prevăzute de lege.

Capitolul 4 – MEMBRII ASOCIAŢIEI :
Art. 13. (1) Pot deveni membri ai Asociației persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi/sau material Asociația. (2) Membrii pot fi:
a)    Membri fondatori – persoanele care au luat inițiativa înființării Asociației şi se angajează să contribuie cu regularitate (cel puțin o dată pe an) la reîntregirea ori completarea mijloacelor ei financiare sau materiale, semnatari ai Actului Constitutiv şi Statut, cu drept de vot decisiv. b)    Membri aderenți – persoane fizice preocupate activ de realizarea scopului asociației. Au drept de vot in Adunarea Generală cu privire la hotărârile ce duc la realizarea scopului asociației, în domeniul profesional şi cele referitoare la buget şi pot fi aleși în funcții de conducere. Pot deveni membri aderenți, persoane care au avut calitatea de membru cel puțin 2 ani în cadrul asociației, după care, la cererea persoanei,  aceștia trebuie sa fie aleși in unanimitate de către Membrii asociați fondatori prin analizarea cererii. Drepturile şi obligațiile Membrilor Aderenți vor  fi stabilite prin cererea de adeziune. Au obligația de a cunoaște Statutul si Actul Constitutiv al  asociației înainte de semnarea cererii de adeziune. c)    Membrii susținători – persoane preocupate de promovarea scopului asociației, având un grad de implicare redus şi care au aderat la prezenta asociație ulterior constituirii acesteia. Pot participa la Ședințele Adunării Generale a Asociației şi pot face propuneri în cadrul adunării. Membrii susținători  nu au drept de vot şi nu pot fi aleși în funcții de conducere. d)   Membri onorifici – membri, persoane fizice care prin personalitatea lor aderă la asociație şi sprijină moral sau/şi material menținerea şi dezvoltarea ei sau aduc/sunt în măsura să aducă servicii deosebite Asociației şi activității ei. Se conferă de către Adunarea Generală a Asociaților la propunerea Consiliului Director. Membrii onorifici pot oferi avize consultative cu privire la anumite lucrări sau inițiative ale unor proiecte în cadrul asociației. Art. 14. Calitatea de membru se pierde prin:
a)    deces în cazul persoanelor fizice sau prin hotărâre judecătoreasca de dizolvare şi de lichidare în cazul persoanelor juridice; Ca o excepție de la această regulă, succesorii în drepturi ai membrilor fondatori vor prelua şi această calitate, în scopul asigurării existenţei asociației în viitor. b)    renunțarea la cerere la calitatea de membru, adresată în scris președintelui Asociației;
c)    excludere decisă de Adunarea Generală a Asociaților pentru nerespectarea prezentului statut şi a regulamentului intern, sau pentru orice alt motiv de natură a prejudicia interesele morale sau materiale ale Asociației, cu ascultarea în prealabil a persoanei în cauză, cum ar fi:

- producerea de prejudicii morale şi materiale asociației prin activitatea proprie;
- angajarea persoanei respective în acțiuni ce contravin normelor morale, ordinii publice şi legislației în vigoare;
- încălcarea gravă şi repetată a Statutului asociației şi a normelor stabilite prin Regulamentele proprii de organizare şi funcționare internă;
- condamnarea pentru săvârșirea unor fapte incriminate de legea penală.

Art. 15 Redobândirea calităţii de membru se face prin hotărârea Adunării Generale a Asociaților dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există garanții pertinente că nu se vor mai produce în viitor. Dispozițiile art. 14 si 15 privind pierderea si redobândirea calităţii de membru se aplică în mod corespunzător şi membrilor asociați onorifici. Art. 16 Orice prejudicii morale sau materiale aduse asociației sau membrilor săi de către o persoană exclusă din cadrul ei, indiferent de calitatea sa, atrage răspunderea materială, civilă sau penală a acesteia din urmă.

CAPITOLUL 5. COLABORATORI VOLUNTARI. PERSONAL ANGAJAT
a)    Colaboratorii voluntari – nu au calitatea de membru ai Asociației. Participa in cadrul asociației prin voluntariat, in funcție de specificul si nevoile Asociației. Pentru desfășurarea activității de voluntariat, aceștia vor semna un contract de voluntariat, acceptând termenele si condițiile. Nu sunt remunerați pentru activitatea desfășurata in cadrul Asociației. b)    Personal angajat – Asociația poate angaja personal, în funcție de volumul de muncă si nevoile acesteia, potrivit Legislației muncii. Personalul angajat nu are calitatea de membru.

CAPITOLUL 6. DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR ASOCIATIEI
Art. 17. Membri fondatori au următoarele drepturi:
a)    Stabilesc orientarea generală a asociaţiei ;
b)    Îşi dau avizul final cu privire la modificările statutului şi la orice decizie a adunării generale sau/şi a Consiliului Director, având drept de veto;
c)    Pot dizolva Consiliul Director, sau elibera din funcție un membru al acesteia dacă se îndeparteaza de scopul propus sau încălca flagrant deciziile adunării generale;
d)    Denumirea asociaţiei nu poate fi schimbată decât cu votul unanim al membrilor fondatori;
e)    Să participe la Adunările  Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul, bugetul, proiecte  sau bunul mers al Asociaţie;
f)    Să reprezinte asociaţia şi să decidă modul de promovare, să iniţieze programe de promovare, etc. ;
g)    Să stabilească standardele profesionale în cadrul asociaţiei;
h)    Să propună şi să alegă funcţiile de conducere a Asociaţiei, votul membrilor fondatori fiind decisiv;
i)    Să fie aleşi în funcţiile de conducere a asociaţiei. Art. 17. 1 Membrii aderenţi ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a)    Să participe sau să fie reprezentaţi în baza unei procuri speciale la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul, sau bunul mers al Asociaţiei;
b)    Să îşi delege votul prin mandat special unui alt membru al Asociaţiei sau unei persoane desemnate în acest scop;
c)    Să aleagă şi să fie aleşi in funcţii de conducere ale Asociaţiei ;
d)    Să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc interesele generale ale membrilor, în vederea apărării şi promovării acestor interese;
e)    Să participe la adoptarea hotărârilor  în cadrul organelor de conducere ale Asociaţiei;
f)    Să-şi expună opiniile cu privire la orice situaţie legată de bunul mers al Asociaţiei;
g)    Să aibă acces la evidenţele contabile cu privire la modul de folosire a fondurilor Asociaţiei;
Art. 17. 2. Membrii susținători ai Asociaţiei au următoarele drepturi:
a)    Să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei;
b)    Pot avea inițiative cu privire la organizarea, drepturile si obligaţiile profesionale;
c)    Pot participa activ la activităţile din cadrul asociaţiei. Art. 18. Membrii asociaţiei au următoarele îndatoriri :
a)    Să propage prin orice mijloace posibile scopurile şi acţiunile Asociaţiei;
b)    Să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să-şi acorde tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;
c)    Să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalți membri ai Asociaţiei şi să respecte codul etic al Asociaţiei;
d)    Să se abțină de la organizarea sau înștiințarea oricăror activităţi contrare scopului şi obiectivelor Asociaţiei sau care ar conduce la manipularea politică şi/sau religioasa a celor care participă la manifestările şi activităţile Asociaţiei;
e)    Să plătească taxele în condiţiile şi la nivelul stabilite de Adunarea Generală;
f)    Să-si desfăşoare activitatea cu respectarea legilor ţării. Art. 19. (1) Membrii Asociaţiei nu răspund personal pentru actele sau faptele acesteia. Asociaţia singură răspunde cu patrimoniul propriu pentru prejudiciile produse terţilor prin actele sau faptele sale. (2) În materie de gestiune, răspunderea incumba membrilor Consiliului Director.

CAPITOLUL 7. ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL
Art. 20. Asociaţia este înfiinţată din iniţiativa membrilor fondatori prevăzuţi în Actul Constitutiv şi în Statut şi prezintă următoarea organizare interna:
A). ADUNAREA GENERALĂ – este organul de conducere al Asociaţiei şi este constituită din  membrii fondatori şi membrii aderenți cu cotizaţiile la zi. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
•    Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
•    Aprobă şi modifică actul constitutiv şi statutul, regulamentul de organizare şi funcționare (ROF) a asociaţiei;
•    Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiilor financiare anuale;
•    Dezbate raportul de activitate al consiliului director privind activitatea desfăşurată între sesiunile adunării generale şi dă descărcare de gestiune;
•    Alege preşedintele consiliului director şi aprobă sau modifică programul şi comitetele şi sau comisiile propuse de consiliul director;
•    Stabileşte numărul membrilor din consiliul director;
•    Aprobă înfiinţarea de filiale;
•    Dispune aprobarea fuziunii şi afilierii asociaţiei cu alte persoane juridice fără scop patrimonial cu obiective asemănătoare;
•    Aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei şi stabileşte destinaţia bunurilor ramase după lichidare;
•    Dezbate problemele de interes general şi actual ale asociaţiei, adoptă rezoluţii care reflectă poziţia membrilor asociaţiei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;
•    Stabileşte taxele şi cotizaţiile membrilor, precum şi nivelul acestora;
•    Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror altor probleme care intra în competenţa sa. Toţi membrii Asociaţiei au drept de vot egal în Adunarea Generală. Adunarea Generală este convocată:
•    cel puţin o data pe an pentru a aproba bugetul de venituri şi cheltuieli;
•    la inițiativa Consiliului Director;
•    la cererea a cel puţin 20 % din numărul membrilor Asociaţiei. Atribuţiile Adunării Generale se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. Art. 21. Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară, o data în fiecare an, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori trebuie rezolvate probleme importante care intra în competenţa sa şi care nu suferă amânare. Art. 22. Adunarea Generală se convoacă de preşedintele Asociaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea datei întrunirii în cazul sesiunilor ordinare, şi cu cel puţin 5 zile în cazul sesiunilor extraordinare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, sau în orice alt mod prin care se atestă confirmarea primirii convocării. O data cu convocarea se comunică membrilor ordinea de zi preliminară, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării. Art. 21. (1) Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din numărul total al membrilor existenți la data convocării. (2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de membri, se va face o nouă convocare pentru o data care nu va depăşi 15 de zile de la data stabilită pentru prima convocare şi se vor lua decizii cu majoritatea prevăzută în Statut, în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor existenţi la data convocării. Art. 22. Adunarea Generală este condusă de Preşedintele în funcţiune al Asociaţiei, reprezentat de către doamna Ionela Dana Ghineț. Înainte de deschiderea Adunării Generale, se va verifica numărul membrilor prezenţi după lista nominală, raportându-se Adunării Generale rezultatul verificării. Art. 23. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, cu excepţia aprobării şi modificării Statutului şi Regulamentului Asociaţiei, dizolvării şi lichidării, sau modificării obiectivelor generale ale Asociaţiei, pentru care se cere o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.

- Fiecare membru are dreptul la un singur vot;
- Este permisă exprimarea votului prin delegare cu  mandat special în acest sens. – Decizia finala in cadrul AGA aparţine membrilor fondatori (care sunt interesaţi direct pentru dezvoltarea şi bunul mers al asociaţiei în condiţii legale).

B) CONSILIUL DIRECTOR:
Art. 24. (1) Consiliul Director este organul executiv al Asociaţiei şi este format din 6 membri, pe o perioadă de patru ani, iar daca se impune şi alţi membrii, aceştia vor fi aleşi din rândurile membrilor aderenţi sau persoane din afara Asociaţiei. După primul mandat de 4 ani, componenţa Consiliului Director va fi alcătuit atât din membri fondatori, iar daca se impune, prin hotărârea AGA şi din rândul membrilor aderenţi sau persoane din afara asociaţiei. Membrii acestuia sunt reeligibili. Consiliul Director exercita, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale, conducerea Asociaţiei şi hotărăște în toate problemele care intra în competenţa sa, în baza prezentului statut sau a hotărârilor Adunării Generale. Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:
•    Asigură conducerea operativă a Asociaţiei şi aplicarea hotărârilor Adunării Generale, supraveghind respectarea de către toţi membrii a Statutului Asociaţiei;
•    Alcătuiește şi supune spre aprobarea Adunării Generale regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al Asociaţiei, planul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
•    Discută şi prezintă Adunării Generale proiectele şi planurile de activitate ale Asociaţiei, bugetul de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, analizează periodic stadiul de realizare al acestora precum şi execuţia bugetară;
•    Discuta şi aprobă ordinea de zi şi materialele care se prezintă în Adunarea Generală;
•    Asigură convocarea Adunării Generale în condiţiile prevăzute în Statut;
•    Încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
•    Aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
•    Exercită orice alte atribuţii prevăzute prin Statut;
•    Dezbate problemele de interes general ivite în perioada dintre adunările generale şi adoptă concluziile şi hotărârile cu masurile corespunzătoare;
•    Elaborează sau aprobă programele şi proiectele între două adunări generale;
•    Elaborează strategii şi tactici de punere în aplicare a programelor şi proiectelor aprobate de către adunarea generală;
•    Stabileşte contacte cu partenerii de afaceri, cu administraţia de stat, organizaţii neguvernamentale, cu legislativul, precum şi cu organizaţii şi instituţii din afara ţarii pentru dezvoltarea activităţii de lobby a asociaţiei;
•    Elaborează şi supune spre aprobarea adunării generale structura aparatului administrativ al asociaţiei, precum şi numărul de personal;
•    Asigură şi coordonează managementul comisiilor înfiinţate în vederea derulării proiectelor asociaţiei;
Art. 25. (1) Consiliul Director se întruneşte în ședințe ordinare, lunar, şi în ședințe extraordinare la cererea a cel puţin o treime din membri Consiliului Director sau la cererea Preşedintelui. (2) Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte sau de către o persoană desemnată de acesta, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru ședințe prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax, e-mail, sau în orice alt mod care atestă confirmarea primirii convocării. (3) Consiliul Director deliberează în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de membrii prezenţi în cazul primei convocări. Dacă acest cvorum nu este îndeplinit se face o nouă convocare în maxim 15 zile de la prima şi se vor lua decizii cu majoritate simplă indiferent de numărul membrilor prezenţi. Art. 26. (1) Calitatea de membru al Consiliului Director poate fi revocata prin votul Adunării Generale, în următoarele condiţii:

- aduce prejudicii grave imaginii şi activității Asociaţiei;
- nu participă la 4 întâlniri consecutive;
- intra în conflict cu interesele organizaţiei. (2) Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 45 de zile, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile:
- încheierea de acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. Art. 27. Deliberările şi hotărârile AGA şi ale Consiliului Director se consemnează, de către o persoană desemnată în acest sens de către Consiliul Director, în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe. Procesele-verbale se arhivează, prin grija Preşedintelui Consiliului Director, alături de toate actele Asociaţiei. Art. 28. Consiliul Director propune spre aprobare Adunării Generale următoarele persoane, care vor avea  în principiu atribuţiile specifice enumerate în prezentul Statut:
I. PREŞEDINTELE Asociaţiei este numit dintre membrii Consiliului director pentru un mandat de patru ani prin hotărârea Adunării Generale. Preşedintele are rol de reprezentare şi exercită atribuţiile proprii prevăzute în Statut, precum şi competenţele delegate de Adunarea Generală şi de Consiliul Director. Principalele atribuții ale Preşedintelui sunt:
•    Asistenţa în dezvoltarea şi implementarea programelor Asociaţiei;
•    Evaluarea programelor şi oferirea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestora;
•    Promovarea programelor strategice pentru creșterea impactului acestora;
•    Stimularea/promovarea politicilor care să sprijine strategia Asociaţiei;
•    Asistenţă în identificarea de finanţări pentru dezvoltarea Asociaţiei;
•    Medierea abaterilor de la codul etic al Asociaţiei;
•    Convocarea Consiliului Director şi pregătirea ordinii de zi a şedinţelor acestuia;
•    Analiza periodică, împreună cu membrii Asociaţiei, a stadiului îndeplinirii obiectivelor propuse şi a rezultatelor obţinute;
•    Implementează prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei;
•    Reprezentarea asociaţiei în raporturile cu alte asociaţii şi fundaţii, cu instituţii, persoane fizice sau juridice române sau străine;

II. VICEPREŞEDINŢII
Principalele atribuții ale Vicepreşedinţilor sunt:
•    Pregătesc împreună cu Consiliul Director programele şi planurile de activitate ale Asociaţiei, bugetul anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi asigurarea bazei materiale;
•    Implementează strategia generală şi programele Asociaţiei;
•    Este responsabil de managementul operațional al Asociaţiei; angajează Asociaţia în relaţiile cu terţii, în limitele competenţei delegate de către Consiliului Director;
•    Participă la ședințele Consiliului Director;
•    Menţine legăturile dintre membrii, membrii Consiliului Director, personalul angajat, beneficiarii şi partenerii Asociaţiei;
•    Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii şi prevederilor acestui Statut;
•    Redactează şi verifică documentele necesare;
•    Aduce la cunoștința membrilor şedinţele AGA;
•    Întocmește raportul anual de activitate al Asociaţiei şi orice alte rapoarte, la solicitarea Consiliului Director;
•    Îndeplineşte orice alte sarcini delegate de Consiliul Director, conform legii şi prevederilor acestui Statut;
•    Întocmeşte raportul anual de activitate al Asociaţiei şi orice alte rapoarte. III. CONTABILUL:
Contabilul are următoarele atribuţii:
•    Verifică activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia şi a structurilor teritoriale;
•    Verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate;
•    Prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la situaţia financiara a Asociaţiei;
Art. 29. În funcţie de activitatea sa, Asociaţia poate avea personal remunerat. Art. 30. Asociaţia îşi va organiza un aparat administrativ propriu, a cărui structură se stabileşte de către Adunarea Generală şi se descrie în Regulamentul de Ordine Interioara a Asociaţiei, în funcţie de activitatea Asociaţiei şi de mijloacele financiare ale acesteia.

CAPITOLUL 8. RESURSE PATRIMONIALE
Art. 31. Resursele patrimoniale ale Asociaţiei cuprind:
a. sume provenite din cotizaţiile membrilor, taxa de înscriere în asociaţie, stabilite prin hotărârea Adunării Generale;
b. donaţii, sponsorizări sau legate de la persoane fizice, fundaţii, asociaţii şi societăţi comerciale;
c. resurse provenite din activităţile economice directe desfăşurate în vederea autofinanţării;
d. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
e. dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de Asociaţie;
f. donaţii, sponsorizări sau legate;
g. resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale şi/sau programe de finanţare cu fonduri europene sau internaţionale;
h. venituri din activităţile economice directe;
i. fonduri/finanţări pentru proiecte în acord cu statutul Asociaţiei, primite de la persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate;
j. alte venituri prevăzute de lege. Art. 32. Contabilitatea este organizată conform dispoziţiilor legale. Art. 33. Exerciţiul financiar al asociaţiei începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exerciţiu va începe la data intrării în activitate a asociaţiei. Art. 34. Sumele de bani aparţinând asociaţiei vor fi depuse în contul acesteia deschis la bancă, iar bunurile materiale vor fi inventariate potrivit legislației în vigoare. Art. 35. Asociaţia se va ocupa de evidenţa sa contabilă si va întocmi la sfârșitul fiecărui exerciţiu financiar următoarele documente:
a) bilanţul şi contul de execuţie;
b) raportul asupra activităţii asociaţiei pentru exerciţiul financiar încheiat;
c) programul de activitate al asociaţiei şi bugetul pe anul următor. Art. 36. Evidenţa contabilă a asociaţiei se va ţine în lei şi în valută, cu respectarea dispoziţiilor speciale în materie.

CAPITOLUL 9. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ŞI A STATUTULUI ASOCIAŢIEI
Art. 37. Modificarea actului constitutiv şi/sau a statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritoriala îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 38. Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, în forma atestata sau autentificată. Art. 39. Demersurile pentru autentificarea sau atestarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de consiliul director şi/ sau directorul executiv. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public sau la avocat nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generală ori de consiliul director, după caz. Art. 40. Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se afla vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu.

CAPITOLUL 10. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 41. Cazurile şi condiţiile de dizolvare şi lichidare a Asociaţiei sunt cele prevăzute de Ordonanţa Guvernului  nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Asociaţia se poate desfiinţa şi prin hotărârea Adunării Generale, luată cu majoritatea de 2/3 din voturile membrilor fondatori, decizia finală aparţinând membrilor fondatori. În acest caz Adunarea Generală va decide modul în care vor fi atribuite bunurile rămase după achitarea tuturor datoriilor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, cu acordul membrilor fondatori.

CAPITOLUL 11. LITIGII
Art. 42. Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care această situaţie nu este posibilă, litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.

CAPITOLUL 12. DISPOZIŢII FINALE
Art. 43. Prezentul statut este valabil pe toata durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea acestuia urmând a se face numai în forma scrisă şi cu respectarea prezentului statut şi a reglementărilor legale. Modificările aduse prezentului statut necesită o majoritate de 2/3 din voturile Adunării Generale. Art. 44. Dispoziţiile prezentului statut se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare. Art. 45. Prezentul statut intra în vigoare după dobândirea personalităţii juridice prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, respectiv Judecătoria Iaşi. Art. 46. Prevederile prezentului statut se completează cu reglementările legale în vigoare referitoare la asociaţii. Art. 47. Cheltuielile de constituire a asociaţiei vor fi preluate de către aceasta în contul său. Art. 48. Лечение глубокого прикуса у взрослых считается сложным процессом и иметь заглянуть на страницу требует значительных усилий со стороны пациента. Statutul poate fi completat sau modificat ulterior, prin acte adiţionale.

.

Lasă un răspuns